Regulamin

REGULAMIN SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ obowiązujący od 17.07.2020

§ 1 DEFINICJE

Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia mają następujące znaczenie:

 1. Budemi - FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA "EMI" S.C. K. PASTUSIK-BAUR, R. BAUR z siedzibą przy ul.Grabica 61, 97-306 Grabica, NIP 7711073847; REGON 590417007, będąca usługodawcą w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r.
  o świadczeniu usług drogą elektroniczną (j.t. Dz. U. 2013 r. poz.1422).

 2. Portal - portal internetowy Budemi prowadzony pod adresem https://budemi.pl,
  za pośrednictwem którego Budemi świadczy usługi elektroniczne związane ze sprzedażą wysyłkową.

 3. Kupujący - osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w przypadkach przewidzianych przez przepisy prawa powszechnie obowiązującego również osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, dokonująca zakupów w Budemi.

 4. Konsument - osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

 5. Konto - podstrona Portalu chroniona indywidualnym hasłem, na której gromadzone są informacje o Kupującym i dokonywanych przez niego zamówieniach.

 6. Użytkownik - Kupujący, który dokonał rejestracji indywidualnego Konta w Portalu.

 7. Regulamin - niniejszy Regulamin świadczenia usług i sprzedaży wysyłkowej określający zasady korzystania z Portalu, świadczonych za jego pośrednictwem usług drogą elektroniczną związanych z dokonywaniem zamówień oferowanych na Portalu towarów, będący regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

§ 2 POSTANOWIENIA OGÓLNE I OFERTA

 1. Budemi świadczy drogą elektroniczną, za pośrednictwem Portalu, usługi związane z wysyłkową sprzedażą towarów.

 2. Złożenie zamówienia na towary oferowane przez Budemi oraz realizacja zamówień złożonych za pośrednictwem Portalu odbywa się na podstawie niniejszego Regulaminu w treści obowiązującej na dzień złożenia zamówienia oraz powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

 3. Wszystkie towary oferowane przez Budemi są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz znajdują się w legalnym obrocie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej na podstawie stosownych przepisów prawa lub decyzji właściwych władz administracyjnych. Wszystkie towary zostały nabyte od uprawnionych podmiotów zgodnie z obowiązującym prawem i są przechowywane w warunkach określonych odpowiednimi przepisami. Produkty w uszkodzonym opakowaniu, które są z tego tytułu przecenione, opatrzone są odpowiednią adnotacją w tym zakresie

 4. Niniejszy Regulamin, wszelkie prawa i obowiązki z niego wynikające, a także powstałe w trakcie realizacji zamówienia, podlegają prawu polskiemu.

 5. Wszystkie użyte na Portalu nazwy towarów, marek oraz znaki graficzne są własnością ich producentów, podmiotów odpowiedzialnych lub innych osób uprawnionych.

 6. Zamówione w Budemi towary dostarczane są na zasadach wskazanych na Portalu w zakładce „Dostawa i płatności” oraz w niniejszym Regulaminie.

 7. Za zamówione w Budemi towary i przesyłkę można zapłacić w sposób opisany na Portalu w zakładce „Dostawa i płatności” oraz w niniejszym Regulaminie.

 8. Koszty dostawy wskazane zostały na Portalu w zakładce „Dostawa i płatności”.

 9. Zawartość Portalu, w szczególności układ Portalu, treści, grafika, logo, zdjęcia, a także opisy i zdjęcia towarów podlegają ochronie prawnej. Budemi nie wyraża zgody na kopiowanie treści będących jej własnością bez jej pisemnego zezwolenia.

 10. Opisy towarów znajdujące się na Portalu służą wyłącznie celom informacyjnym oraz identyfikacyjnym.

 11. Do towaru objętego gwarancją dołączana jest karta gwarancyjna, opisująca warunki wykonywania uprawnień z tytułu gwarancji i zawierająca adresy punktów serwisowych oraz inne ważne informacje dotyczące serwisu.

 12. Ceny towarów podane na Portalu są wyrażone w PLN, zawierają podatek VAT i nie zawierają kosztów dostawy. W przypadku wyboru dostawy do kraju innego niż Rzeczpospolita Polska, ceny netto towarów pozostają te same, jednak ceny brutto mogą ulec zmianie z uwagi na konieczność doliczenia do cen netto stawek VAT obowiązujących na terenie wybranego kraju. Ceny te nie zawierają kosztów dostawy.

 13. Asortyment oraz ceny towarów oferowanych na Portalu mogą się różnić od oferty sklepów stacjonarnych spółki.

 14. Budemi zastrzega sobie prawo do ograniczenia sposobu płatności i dostawy poprzez nieudostępnianie części z opcji dla wybranych towarów, grup asortymentowych lub zamówień o określonym poziomie wartości.

 15. Kupujący powinien dysponować aktywnym kontem poczty elektronicznej (e-mail) oraz urządzeniem podłączonym do sieci Internet, spełniającym następujące minimalne wymagania techniczne:

 • Internet Explorer w wersji 9.0 lub nowszej z włączoną obsługą, JavaScript i cookies; Mozilla Firefox w wersji 27 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i cookies; albo Google Chrome w wersji 33 lub nowszej;

 • minimalna rozdzielczość ekranu 1024x768 pikseli.

Kupujący zobowiązany jest do:

 • niedostarczania treści o charakterze bezprawnym;

 • korzystania z Portalu w sposób nie zakłócający jej funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń;

 • korzystania z Portalu w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz Budemi;

 • korzystania z Portalu w sposób zgodny z prawem, postanowieniami Regulaminu oraz ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

Regulamin może ulec zmianie. Każdego Kupującego podczas zakupu poprzez Portal obowiązuje wersja Regulaminu w treści aktualnej na dzień złożenia zamówienia i akceptowana przez Kupującego w momencie dokonywania zamówienia.

§ 3 SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ

 1. W celu złożenia zamówienia na towary oferowane przez Budemi na Portalu Kupujący zobowiązany jest wypełnić i wysłać drogą elektroniczną prawidłowo wypełniony elektroniczny formularz zamówienia.

 2. Warunkiem przyjęcia przez Budemi otrzymanego zamówienia do realizacji jest podanie przez Kupującego wszystkich informacji, które zawarto w formularzu zamówienia. Budemi oświadcza, iż w związku z zamówieniem kontaktuje się z Kupującym lub odbiorcą zamówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej bądź telefonicznie.

 3. Wybór opcji „ Zamówienie z obowiązkiem zapłaty” jest jednoznaczny z zamknięciem zamówienia i wiąże się z obowiązkiem zapłaty za wybrane towary oraz dostawę zgodnie z wygenerowanym na podstawie wypełnionego elektronicznego formularza zamówienia podsumowaniem zamówienia. Po wybraniu tej opcji zamówienie nie może zmienić zawartości lub zostać połączone z innym zamówieniem.

 4. W momencie wyboru opcji „  Zamówienie z obowiązkiem zapłaty”, zostaje zawarta między Budemi a Kupującym umowa sprzedaży przez Budemi towarów wymienionych w potwierdzeniu złożenia zamówienia, przesłanym przez Budemi Kupującemu drogą elektroniczną po przyjęciu przez Budemi zamówienia do realizacji.

 5. Dla danego zamówienia wiążąca jest cena obowiązująca w momencie jego złożenia.

 6. Kupujący, który składa zamówienie z obowiązkiem zapłaty, powinien dokonać zapłaty
  za zamówione w Budemi towary oraz dostawę w terminie 5 (pięciu) dni od dnia otrzymania potwierdzenia złożenia zamówienia, za wyjątkiem zamówień z opcją płatności „za pobraniem”, w przypadku których płatność następuje w momencie dostawy.
  W przypadku braku zaksięgowania płatności we wskazanym terminie, zamówienie zostanie anulowane, o czym Kupujący zostanie poinformowany drogą elektroniczną.

 7. O terminie realizacji zamówienia Budemi informuje podczas składania zamówienia,
  w momencie wybierania przez Kupującego opcji dostawy oraz drogą elektroniczną
  w momencie potwierdzenia złożenia zamówienia przez Kupującego.

 8. Przygotowanie zamówienia i wysyłka towarów następuje nie później niż w ciągu 30 (trzydziestu) dni roboczych licząc od:

 • zaksięgowania wpłaty za zamówienie dokonanej za pośrednictwem szybkiego przelewu internetowego, przelewu tradycyjnego lub płatności kartą kredytową;

 • złożenia zamówienia – w przypadku wyboru płatności gotówką „za pobraniem”.

Budemi zastrzega sobie prawo odmowy realizacji części albo całości zamówienia w przypadkach, gdy:

 • elektroniczny formularz zamówienia nie został wypełniony poprawnie, a Budemi nie może skontaktować się z Kupującym w celu weryfikacji jego danych teleadresowych;

 • towar został wycofany z obrotu lub wstrzymany w obrocie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej po złożeniu zamówienia;

 • takie uprawnienie lub obowiązek wynika z przepisów prawa powszechnie obowiązującego.

 • błąd systemowy polegający na złym zaczytaniu cen sprzedaży, spowodował sprzedaż produktu po cenach znacznie zaniżonych w porównaniu do cen rynkowych danych produktów

Jeżeli Budemi odmawia realizacji zamówienia zgodnie z ust. 9 powyżej, niezwłocznie, najpóźniej w terminie 10 (dziesięciu) dni roboczych licząc od daty złożenia zamówienia, zawiadomi o tym Kupującego drogą elektroniczną.

Jeżeli Budemi nie jest w stanie zrealizować zamówienia Kupującego w całości (z uwagi na incydentalną niezgodność stanów magazynowych, bądź incydentalne uszkodzenie towaru, bądź błąd systemowy polegający na złym zaczytaniu cen sprzedaży), Budemi zawiadomi o tym Kupującego drogą elektroniczną niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 10 (dziesięciu) dni roboczych licząc od daty złożenia zamówienia. Po otrzymaniu tego zawiadomienia od Budemi, Kupujący według swojego wyboru ma prawo:

 • albo od razu odstąpić od umowy,

 • albo wyznaczyć Budemi dodatkowy termin na realizację zamówienia i dopiero po jego bezskutecznym upływie od umowy odstąpić albo dochodzić swoich uprawnień wynikających z umowy, w szczególności jej wykonania,

 • albo dochodzić swoich uprawnień wynikających z umowy, w szczególności jej wykonania.

W przypadku przewidzianej w ust. 10 odmowy przez Budemi realizacji zamówienia Budemi zwróci Kupującemu uiszczoną przez niego cenę towaru wraz z poniesionymi przez Kupującego kosztami dostawy. W przypadku przewidzianego w ust. 11 lub ust. 12 odstąpienia Kupującego od umowy, Budemi zwróci Kupującemu uiszczoną przez niego cenę towaru wraz z poniesionymi przez Kupującego kosztami dostawy, w zakresie, w jakim następuje odstąpienie od umowy. Odstąpienie od umowy w całości lub w części jest fakultatywnym uprawnieniem Kupującego, będącym dobrowolną alternatywą dla dochodzenia swoich uprawnień wynikających z umowy, w szczególności jej wykonania.

Zawarcie umowy sprzedaży z Budemi i akceptacja postanowień Regulaminu oznacza wyrażenie zgody na wystawienie i udostępnienie Kupującemu faktur oraz faktur korygujących w formie elektronicznej, zgodnie z art. 106n ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r. nr 54 poz. 535 ze zm.). Wyrażenie zgody na udostępnianie faktur w formie elektronicznej jest równoznaczne z rezygnacją z otrzymywania faktur w wersji papierowej.

Budemi wystawia fakturę elektroniczną w momencie wysyłki zamówienia z magazynu. Link do pobrania faktury w formie PDF zostanie wysłany Kupującemu za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres email wskazany przez Kupującego przy składaniu zamówienia lub przy zakładaniu konta użytkownika. Dodatkowo użytkownik zarejestrowany będzie mógł pobrać fakturę po zalogowaniu do konta użytkownika w portalu www.budemi.pl. Wysłanie przez Budemi linku do pobrania faktury, korekty faktury w formie PDF jest jednoznaczne z odbiorem tych dokumentów przez Kupującego.

Budemi może również zamiast faktury elektronicznej, dołączyć do zamówienia paragon fiskalny.

Przy okazji składania zamówienia Klienci mają możliwość utworzenia indywidualnego Konta na Portalu. Świadczenie tej usługi jest nieodpłatne. W celu utworzenia Konta należy wypełnić formularz rejestracyjny podając następujące dane: adres e-mail i hasło składające się z min. 6 znaków oraz zapoznać się z Regulaminem oraz Polityką Prywatności, a następnie potwierdzić ten fakt zaznaczając pole ”Akceptuję Regulamin i Politykę Prywatności”. Na podany w formularzu rejestracyjnym adres e-mail Budemi wyśle instrukcję dotyczącą zakończenia rejestracji Konta. Konto w Budemi zakładane jest bezterminowo. Konto może być usunięte jedynie w przypadkach określonych w niniejszym Regulaminie lub na wniosek Użytkownika, złożony drogą elektroniczną na adres e-mail: kontakt@budemi.pl lub w inny sposób przyjęty w relacjach pomiędzy Budemi a Użytkownikiem określony w niniejszym Regulaminie. Budemi usunie Konto maksymalnie w ciągu 30 (trzydziestu) dni od otrzymania wniosku Użytkownika.

§ 4 PŁATNOŚCI ORAZ DOSTAWA TOWARÓW

 1. Kupujący uiszcza cenę zamówionego towaru i dostawy w jeden z dostępnych sposobów:

 • kartą kredytową;

 • szybkim przelewem internetowym;

 • „za pobraniem” przy odbiorze przesyłki od firmy kurierskiej (dotyczy zamówień, których wartość nie przekracza kwoty 1000 zł o ile dany spedytor udostępnia opcję płatności za pobraniem).

W przypadku wystąpienia problemów technicznych po stronie operatora transakcji Przelewy24 lub banku Kupującego, na wyraźne życzenie Kupującego Budemi może udostępnić swój bezpośredni rachunek bankowy w celu zapłaty za złożone zamówienie przelewem tradycyjnym.

Zamówiony przez Kupującego towar może być:

 • odebrany przez Kupującego osobiście w siedzibie spółki lub

 • przesłany do Kupującego za pośrednictwem firmy kurierskiej, działającej na zlecenie Kupującego.

Kupujący w elektronicznym formularzu zamówienia wybiera sposób dostawy.

W przypadku wyboru opcji dostawy za pośrednictwem firmy kurierskiej, do wartości zamówienia doliczany jest koszt dostawy według cennika umieszczonego na Portalu w zakładce „Dostawa i płatności”, który Kupujący zobowiązany jest pokryć, zgodnie z ust. 1 powyżej. Budemi zobowiązana jest do przygotowania towarów do odbioru przez firmę kurierską oraz do uiszczenia wynagrodzenia należnego firmie kurierskiej z tytułu dostarczenia towarów do Kupującego.

Termin dostawy zamówienia za pośrednictwem firmy kurierskiej może się różnić w zależności od wybranego spedytora. Aktualne czasy dostawy wszystkich dostępnych firm kurierskich są opisane w zakładce "Dostawa i płatności". W przypadku niedoręczenia przesyłki we wskazanym czasie, prosimy o niezwłoczną informację celem ustalenia przyczyn opóźnienia i podjęcia działań zaradczych lub reklamacyjnych.

W przypadku, gdy zamówienie nie może zostać poprawnie i terminowo doręczone z winy Kupującego (błędny adres, odmowa przyjęcia), Budemi zastrzega sobie prawo obciążenia Kupującego kosztami ponownego transportu zgodnie z aktualnym cennikiem dostaw.

Przed odbiorem przesyłki od firmy kurierskiej Kupujący zobowiązany jest sprawdzić,
czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu podczas transportu. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan opakowania, taśm naklejonych na przesyłkę. W przypadku, gdy przesyłka nosi znamiona uszkodzenia należy odmówić przyjęcia przesyłki, a następnie skontaktować się z Budemi za pośrednictwem poczty elektronicznej bądź telefonicznie w celu poinformowania o uszkodzonej przesyłce.

W przypadku nieodebrania przez Kupującego przesyłki z uwagi na uszkodzenie jej opakowania, po otrzymaniu od Kupującego informacji w tym zakresie Budemi, według wyboru Kupującego, ponownie wyśle Kupującemu zamówione towary lub dokona Kupującemu zwrotu wartości zamówienia oraz kosztów dostawy.

W przypadku zaginięcia przesyłki wysłanej za pośrednictwem firmy kurierskiej
i otrzymania od Kupującego informacji o niedoręczeniu zamówionego towaru, Budemi zwraca Kupującemu uiszczone przez niego kwoty w terminie 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania informacji o niedoręczeniu towaru.

§ 5 REKLAMACJE

 1. Budemi zobowiązana jest do sprzedaży Kupującemu towarów nie wadliwych, z wyjątkiem przecenionych towarów niepełnowartościowych, które Kupujący zamówił wiedząc o wadzie. W razie niezgodności towaru z umową bądź w zakresie nieprawidłowości w świadczeniu usług drogą elektroniczną Kupujący powinien zgłosić Budemi reklamację za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@budemi.pl lub pisemnie na adres: "EMI" S.C. K. PASTUSIK-BAUR, R. BAUR ul.Grabica 61, 97-306 Grabica

 2. Do czasu zamknięcia postępowania reklamacyjnego należy bezwzględnie zachować wszelkie reklamowane towary.

 3. Jeżeli towar ma wadę, Kupujący może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Budemi niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego wymieni towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli towar był już wymieniony lub naprawiany przez Budemi albo Budemi nie uczyniła zadość obowiązkowi wymiany towaru na wolny od wad lub usunięcia wady.

 4. Kupujący będący Konsumentem może zamiast zaproponowanego przez Budemi usunięcia wady żądać wymiany towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie towaru do zgodności z umową w sposób wybrany przez Kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Budemi.

 5. Kupujący nie może odstąpić od umowy w ramach procedury opisanej w niniejszym §5, jeżeli wada jest nieistotna.

 6. Jeśli towar sprzedany ma wadę, kupujący może również żądać wymiany towaru na wolny od wad albo usunięcia wady. Budemi jest wówczas obowiązana wymienić towar wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego. Budemi może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Kupującego, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową towaru wadliwego w sposób wybrany przez Kupującego jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów.

 7. Reklamowane towary należy dostarczyć do Budemi wraz z wypełnionym „Zgłoszeniem reklamacji”, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. Sugerujemy opatrzenie przesyłki z reklamowanymi towarami informacją: „REKLAMACJA TOWARU”. Reklamowane towary należy przesłać lub dostarczyć osobiście na adres: "EMI" S.C. K. PASTUSIK-BAUR, R. BAUR ul.Grabica 61, 97-306 Grabica. Budemi nie przyjmuje przesyłek za pobraniem.

 8. Budemi ustosunkuje się do zgłoszonego przez Kupującego żądania (reklamacji) w ciągu 14 dni od dnia otrzymania zgłoszenia żądania. W braku ustosunkowania się przez Budemi we wskazanym terminie uważa się, że żądanie uznano za uzasadnione.

 9. Reklamowane towary, odsyłane przez Kupującego w celu naprawy (usunięcia wady), Budemi niezwłocznie po ich otrzymaniu odsyła do właściwego punktu serwisowego.

 10. W przypadku odrzucenia reklamacji przez Budemi Kupujący może skorzystać z pomocy miejskiego lub powiatowego rzecznika konsumentów, wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej lub jednej z organizacji społecznych, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów np. Federacji Konsumentów. Szczegółowe informacje o pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń dostępne są w siedzibach lub na stronach internetowych rzeczników konsumentów, wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej, właściwych organizacji społecznych oraz pod adresami dostępnymi na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

 11. W przypadku odrzucenia reklamacji przez Budemi, Kupujący może skorzystać z postępowania pozasądowego w celu rozstrzygnięcia sporu. Podmiotem właściwym do prowadzenia takiego postępowania jest Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej w Gdańsku, którego strona internetowa dostępna jest pod adresem: http://ihgd.pl/.

 12. Kupujący mogą również skorzystać z unijnej platformy internetowego rozstrzygania sporów. Platforma internetowego rozstrzygania sporów pomiędzy Klientami a przedsiębiorcami na szczeblu unijnym dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

§ 6 ODSTĄPIENIE OD UMOWY I ZWROT TOWARÓW

 1. W przypadku zakupionych towarów Kupujący będący Konsumentem może w terminie 14 (czternastu) dni od dnia odebrania zamówienia odstąpić od umowy bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, określonych poniżej.

 2. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Budemi, Budemi nie jest zobowiązana do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

 3. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu towarów.

 4. W przypadku terminowego odstąpienia od umowy oraz terminowego dostarczenia zwracanego zamówienia do Budemi, Budemi zwróci Konsumentowi całość otrzymanej od Konsumenta płatności.

 5. Konsument może zrezygnować z części lub całości zamówionych towarów wysyłając w terminie 14 (czternastu) dni od dnia odebrania przesyłki zawierającej towary „Oświadczenie o odstąpieniu od umowy”, którego wzór stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu, na adres poczty elektronicznej kontakt@budemi.pl lub pisemnie na adres "EMI" S.C. K. PASTUSIK-BAUR, R. BAUR ul.Grabica 61, 97-306 Grabica. Zwrot towarów powinien nastąpić w terminie 14 (czternastu) dni od dnia, w którym Konsument odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towarów przed jego upływem.

 6. Sugerujemy odesłanie zwracanych towarów w miarę możliwości w oryginalnym opakowaniu, z oryginalnymi banderolami, bez jakichkolwiek znamion ingerencji w ich konstrukcję lub korzystania z nich. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia jego charakteru, cech i funkcjonowania.

 7. Konsument przesyła towary z kartą gwarancyjną (dla towarów, na które udzielono gwarancji) oraz wypełnionym oświadczeniem o odstąpieniu od umowy.

 8. Sugerujemy opatrzenie przesyłki ze zwracanymi towarami informacją „ZWROT TOWARU”. Przesyłki ze zwracanymi towarami należy przesłać lub dostarczyć osobiście na adres: "EMI" S.C. K. PASTUSIK-BAUR, R. BAUR ul.Grabica 61, 97-306 Grabica.

 9. Budemi zwraca Konsumentowi uiszczoną przez niego płatność korzystając z tego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument. Zwrot płatności dokonywany jest przez Budemi niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy. Budemi może wstrzymać się ze zwrotem płatności do chwili otrzymania przesyłki zawierającej zwracane towary lub dowodu jej odesłania.

 10. Prosimy o odpowiednie zabezpieczenie zwracanych towarów i ich nieodsyłanie w kopertach lub kopertach bąbelkowych. Budemi nie przyjmuje przesyłek za pobraniem.

 11. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów,
  w których:

 • przedmiotem umowy są towary mające krótki termin przydatności do użycia, o czym Budemi informowało klienta przy składaniu zamówienia;

 • przedmiotem umowy są towary, które po dostarczeniu w zapieczętowanym opakowaniu zostały otwarte, oraz których po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych;

§ 7 OCHRONA DANYCH

 1. Budemi zapewnia ścisłą ochronę danych osobowych Kupującego i przetwarzanie ich zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (j.t. Dz. U. z 2018 r., poz. 1000). Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych zawarte są w Polityce Prywatności.

 2. Budemi jest uczestnikiem programu „Zaufane Opinie” w ramach usługi świadczonej przez Ceneo Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (60-166), ul. Grunwaldzka 182, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: 0000493884, NIP: 7792420393, oraz uczestnikiem programu „Wiarygodne Opinie” w ramach usługi świadczonej przez Opineo Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (53-333), ul. Powstańców Śląskich 2-4, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: 0000357466, NIP: 8971762604, polegających na przesyłaniu odpowiednio przez Ceneo Sp. z o.o. i Opineo Sp. z o.o. - po uzyskaniu zgody Kupującego, o której mowa w ust. 3 poniżej - do Kupujących za pośrednictwem poczty elektronicznej ankiet służących uzyskaniu od Kupującego opinii na temat dokonanej w Budemi transakcji oraz zakupionego produktu a także na zamieszczaniu w serwisie dostępnym w domenie Ceneo.pl i Opineo.pl opinii wyrażonych przez Kupujących w rezultacie otrzymania ankiet.

 3. Kupujący dokonujący zakupu w Budemi może dobrowolnie wyrazić zgodę na przekazanie jego danych osobowych, w tym adresu e-mail do Ceneo Sp. z o.o. i Opineo Sp. z o.o. oraz na przetwarzanie przez Ceneo Sp. z o.o. i Opineo Sp. z o.o. jego danych osobowych – wyłącznie w celu wypełnienia ankiety wskazanej w ust. 2.

 4. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Kupujących Budemi podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług.

§ 8 KONTAKT

W razie wątpliwości lub problemów z korzystaniem z zakupionych w Budemi towarów Kupujący może skontaktować się z Budemi za pośrednictwem poczty elektronicznej: kontakt@budemi.pl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu

Reklamowany produkt wraz ze zgłoszeniem reklamacyjnym prosimy przesłać na adres: "EMI" S.C. K. PASTUSIK-BAUR, R. BAUR ul.Grabica 61, 97-306 Grabica  , e-mail: kontakt@budemi.pl i zachować dowód nadania przesyłki.  Nie przyjmujemy paczek za pobraniem.

ZGŁOSZENIE REKLAMACJI

Imię i nazwisko: ___________________________________

Adres:  __________________________________________

________________________________________________

Tel.: ____________________________________________

E-mail: __________________________________________

 

Niniejszym zgłaszam reklamację zakupionego przeze mnie produktu:

 

NUMER ZAMÓWIENIA

 

NAZWA REKLAMOWANEGO PRODUKTU

 

NUMER SERII REKLAMOWANEGO PRODUKTU (jeżeli występuje)

 

PRZYCZYNA REKLAMACJI/SZCZEGÓŁOWY OPIS WADY

 

 

 

DATA STWIERDZENIA WADY

 


FORMA ROZPATRZENIA REKLAMACJI:

 

Naprawa     Wymiana     Obniżka ceny     Zwrot pieniędzy

SPOSÓB DOKONANIA ZWROTU PŁATNOŚCI
(w przypadku żądania zwrotu pieniędzy):

 

Automatycznie - na konto, z którego wpłynęła wpłata

  Przelew tradycyjny na rachunek bankowy nr:

____________________________________________________

SPOSÓB DOSTARCZENIA DECYZJI W SPRAWIE ROZPATRZENIA REKLAMACJI:

 

E-mail          List
__________________________                                        _____________________________

Data                                                                                  Czytelny podpis Kupującego*

Podpisując niniejsze oświadczenie wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez "EMI" S.C. K. PASTUSIK-BAUR, R. BAUR ul.Grabica 61, 97-306 Grabica oraz przez podmioty, którym Budemi powierzyło przetwarzanie danych, do celów związanych z rozpatrzeniem niniejszego zgłoszenia,zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (j.t. Dz. U. z 2018 r., poz. 1000).

 

Załącznik nr 2 do Regulaminu

 

Prawo zwrotu przysługuje w ciągu 14 dni od daty otrzymania przesyłki. Towary prosimy przesłać na adres: "EMI" S.C. K. PASTUSIK-BAUR, R. BAUR ul.Grabica 61, 97-306 Grabica, e-mail: kontakt@budemi.pl i zachować dowód nadania przesyłki. Prosimy odpowiednio zabezpieczyć towar. Sugerujemy opatrzenie przesyłki ze zwracanymi towarami informacją „ZWROT TOWARU”. Kupujący wysyła towar na własny koszt. Nie przyjmujemy paczek za pobraniem.

 

........................................................................................

........................................................................................

Dane Kupującego (imię i nazwisko, adres, nr telefonu, e-mail kontaktowy)

 

"EMI" S.C. K. PASTUSIK-BAUR,

R. BAUR ul.Grabica 61, 97-306 Grabica

 

OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU

OD UMOWY ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ*

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

 

Oświadczam, iż na podstawie art. 27 i nast. ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, odstępuję od umowy sprzedaży towarów:

 

NUMER ZAMÓWIENIA

 

NAZWA PRODUKTU

 

DATA ODBIORU ZAMÓWIENIA

 

 

SPOSÓB DOKONANIA ZWROTU PŁATNOŚCI

 

(Prosimy zaznaczyć właściwe pole)

Automatycznie - na konto, z którego wpłynęła        wpłata  

Przelew tradycyjny na rachunek bankowy nr:

.............................................................................................

 

..............................................…..                                               ...................................................

Data                                                                                           Czytelny podpis Kupującego

*Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Kupującemu w odniesieniu do umów:

a)     w których przedmiotem umowy są towary mające krótki termin przydatności do użycia,
o czym Budemi informowało klienta przy składaniu zamówienia;

b)     w których przedmiotem umowy są towary, które po dostarczeniu w zapieczętowanym opakowaniu zostały otwarte, oraz których po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych;

 

Podpisując niniejsze oświadczenie wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez "EMI" S.C. K. PASTUSIK-BAUR, R. BAUR ul.Grabica 61, 97-306 Grabica oraz przez podmioty, którym Budemi powierzyło przetwarzanie danych, do celów związanych z rozpatrzeniem niniejszego zgłoszenia,zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (j.t. Dz. U. z 2018 r., poz. 1000).